Japungu Agroindustrial Ltda – Agroval Engenho Santana, s/n – Zona Rural, Santa Rita – PB

Tel: (83) 2106-6969 / (83) 2106-9800